Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.shop-matrace.cz . Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci „Kontakty“ (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.shop-matrace.cz je Valerie Novotná, Pražská 57, 54301 Vrchlabí, zapsaná na Mně.ú. Jilemnice-živnostenský odbor, Ev.č. 360804-6329-00, č.j. ŽÚ 406489/04.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Jak nakupovat

Postupujte prosím následovně:

 1. Nejdříve prosím nalezněte titul, který si přejete zakoupit. Můžete procházet kategorie, nebo zadávat klíčová slova v políčku pro vyhledávání.
 2. Pokud jste našli požadovanou položku klikněte na tlačítko“koupit“. V této chvíli ještě není nic závazné, objednávku můžete kdykoli zrušit.
 3. Jakmile máte výběr ukončen a přejete si zboží objednat, klikněte v „nákupním košíku“ na tlačítko „objednat“ (jestliže nejste v nákupním košíku, klikněte v horní liště na tlačítko košík“). Můžete ovšem učinit i poslední úpravy – zboží, které nechcete, vyřaďte zadáním čísla “0“ do počtu kusů, stejným způsobem můžete počty kusů i zvýšit (1, 2, 3,…). Po úpravách klikněte na tlačítko „přepočítat“. Jestliže nyní souhlasíte s Vaší objednávkou, klikněte na „objednat“.
 4. Nyní budete vyzváni k přihlášení (v případě, že jste již registrovaným zákazníkem), nebo k registraci (v případě, že u nás nakupujete poprvé). Prosíme o pečlivé vyplnění údajů – tyto údaje budou použity pro komunikaci s Vámi. Pro bezproblémové dodání zboží je nutno v registraci vyplnit minimálně následující údaje: jméno, příjmení a adresu příjemce, telefonický kontakt (důležité pro přepravní společnost, aby se s Vámi řidič mohl spojit a tak upřesnit čas dodávky) a e-mailovou adresu pro naši snazší komunikaci.
 5. Po přihlášení či registraci budete automaticky přesměrováni na stránku „objednávka-výběr služby“. Nacházíte se tím u pokladny, kde zvolíte způsob doručení, platby a kliknutím na tlačítko „potvrdit“ typ platby potvrdíte.
 6. Na následující stránce se Vám zobrazí kompletní objednávka včetně konečné částky a slev. V případě, že souhlasíte, klikněte na „potvrzení objednávky“. Tím se objednávka stává z Vaší i naší strany závaznou.
 7. Jestliže je objednávka úspěšně odeslána a zapsána do databáze, zobrazí se Vám v prohlížeči potvrzení Vaší objednávky, ve kterém bude přesně uvedeno, jaké zboží a za jakou cenu jste si vybrali, popř. způsob dopravy (expedice) a její cena, kterou jste si zvolili, stejné potvrzení Vám přijde i e-mailem. Zapamatujte si číslo objednávky. Pozor, pokud Vám potvrzení elektronickou poštou nepřijde, je možné, že se objednávka správně neuložila. V tom případě nás prosím kontaktujte.
 8. Všechny ceny jsou uvedené vč. DPH.
 9. Rozměry u zboží jsou v uvedeny v centimetrech.

 Nákupní řád

 1. 1. Každá objednávka učiněná registrovaným zákazníkem je návrhem kupní smlouvy a je považována za závaznou. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 2. 2. Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.shop-matrace.cz , a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 3. 3. Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodavatelem dodáno, o této skutečnosti bude kupujícího bez odkladu písemně informovat.
 4. 4. Vyplněním a následným potvrzením registrace v internetovém obchodě www.shop-matrace.cz , ve které kupující uvádí své osobní údaje, kupující prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze naší firmy Valerie Novotná Nábytek Na Pražské 57, Vrchlabí a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, s tím, že s poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tedy dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících obchodu z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má navíc kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi, sloužící pro bezproblémové doručení zboží.
 5. Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od doručení zboží. Následkem odstoupení od smlouvy je povinnost kupujícího i prodávacího si dle §457 občanského zákoníku vydat vše, co dle zrušených smluv dostali. Není-li kupující již schopen zboží či jiné prevzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k opotřebování či spotřebování zboží), je spotřebitel povinnen chybějící hodnotu nahradit v penezích dle §458 odst. 1 Obč. Z. V případě, kdy by vracené zboží bylo použité, poškozené nebo nekompletní, vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Pokud spotřebitel takto od smlouvy odstoupí, vrátíme mu částku odpovídající kupní ceně do 7 dnů od převzetí a kontroly zboží, nejpozději do 30 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy.
 6. Je třeba vzít na vědomí, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na až 14 denní testování zboží, čímž by jistě nebyly splněny podmínky pro vrácení zboží, ale aby zákazník měl čas v klidu zásilku odeslat zpět, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí. V případě vrácení zboží např. opotřebeného, jehož hodnota je tím snížena, je spotřebitel povinen zboží převzít zpět. 
 7. Kupující nemůže odstoupit podle zák. 367/2000 § 53 odst. 7 od kupní smlouvy, jestliže se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Pokud si nejste jisti, zda vám matrace bude vyhovovat, ponechte průhledný obal na matraci a takto matraci vyzkoušejte, pokud bude průhledná folie na matraci odstraněna, bere se za to, že matrace byla užívána, proto při vrácení matrace či polštáře bude odečtena částka za nový potah. Vrácení zboží formou dobírky nebude naším obchodem přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku. Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy.
 8. Dopravné ZDARMA, platí pro ČR. K přepravě zboží využíváme služeb  TOPTrans 24h, platí pro ČR Zvolí-li kupující platbu na dobírku, bude mu vedle dopravného dále účtováno doběrečné ve výši 100,- Kč. Objednáním zboží včetně jeho dopravy (ze strany kupujícího) a potvrzením objednávky (ze strany prodávajícího) vzniká vedle kupní smlouvy smlouva o přepravě zboží zahrnující závazek prodávajícího zajistit včasné a řádné dodání věci a závazek kupujícího uhradit výše uvedené náklady přepravy, popř. také doběrečné (v případě zvolení platby na dobírku). Splnil-li prodávající svůj závazek vyplývající ze smlouvy o přepravě řádně a včas, a kupující si zboží nevyzvedne, má prodávající nárok na náhradu nákladů za dopravu zboží zpět od kupujícího. Způsob expedice a dopravy zboží je upraven v sekci Doprava zboží, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

Doprava zboží

Expedice zboží

Zboží je expedováno v rámci České republiky zpravidla do 14 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě jiné dodací lhůty Vás budeme nejpozději následující pracovní den po přijetí Vaší objednávky informovat. V tomto případě Vás budeme nejpozději následující pracovní den od obdržení objednávky informovat a dohodneme s Vámi náhradní termín dodání. Pokud kupující s navrhovaným náhradním termínem dodání nebude souhlasit, může od smlouvy odstoupit. V případech, kdy zákazník platí bankovním převodem, běží expediční lhůta 14 pracovních dnů až od obdržení a zaúčtování platby. Daňový doklad, společně s dodacím listem Vám bude ve většině případů zaslán společně se zásilkou. V některých případech bude zaslán dodatečně poštou z důvodu maximálního urychlení expedice zásilky k Vám.

Doprava objednaného zboží je zajišťována  PPL nebo u rozměrnějších zásilek přepravní společností TOPTrans. Doručení matrací je v pracovních dnech (8-16 hod). zákazníky z Vrchlabí a blízkého okolí nabízíme osobní odběr přímo v naši firmě .
Přepravní společnost Česká pošta, PPL, Toptrans doručuje zásilky v rámci České republiky většinou do 24 hodin od okamžiku expedice. Jedná se vždy o pracovní dny, nikoliv o víkend nebo svátek.

Osobní odběr

Zboží si můžete po předchozí telefonické domluvě vyzvednout na adrese:
Nábytek na Pražské
Pražská 57
54301 Vrchlabí
tel.: 736763252

Reklamační řád

1. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Práva ze záruky
Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty (např. čistící přípravky). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje, s výjimkou zboží, u kterého je uvedena záruka kratší.
Spotřebitel má při uplatnění záruky:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

3. Kupující přebírá objednané zboží na základě zaplacení a převzetí dobírky od přepravce. Úhradou kupní ceny kupující zároveň souhlasí, že okamžikem této úhrady na něj přechází vlastnické právo k věci.

4. Vzhledem k nárůstu objemu zásilek odesílaných zákazníkům prostřednictvím přepravních společností si dovolujeme vysvětlit postup při řešení reklamací při doručení zásilky, která je neúplná či poškozená. Dodržením tohoto postupu spotřebitel výrazně sníží riziko případných komplikací s následnou reklamací dodání zásilky. Veškeré zásilky, které zákazník přebírá, doporučujeme ještě v přítomnosti řidiče přepravní služby  prohlédnout z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních obalůV případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu dle expedičního listu. Též je nutno věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek s počtem napsaných zásilek na expedičním listu přepravce. Je nutno potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. Nebude-li rozdíl zaznamenán na dokladu o převzetí (zaplacení), bude prodávající vycházet z toho, že zboží bylo řádně a v pořádku kupujícímu předáno. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu zboží, které v zásilce chybí. Kopii prosím zašlete na adresu naši firmy – Valerie Novotná Nábytek Na Pražské 57,54301 Vrchlabí. Jinou možností je vzhledem k povaze poškození zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět naší společnosti s uvedením důvodu na přepravním listu dopravce. Převzetím a zaplacením dodávky zboží kupující potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození.

5. Množstevní a zjevné vady musí kupující, který není spotřebitelem reklamovat při převzetí zboží a dokladovat zápisem buď u přepravce nebo při osobním převzetí přímo u prodejce. Je-li kupujícím spotřebitel, nedodržením tohoto postupu není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci u prodávajícího. V takovém případě bude prodávající prokazovat, že spotřebitel zásilku převzal ve shodě s kupní smlouvou. Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné montáže, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou instalací a manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

7. Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je nutné k reklamaci ve všech případech spolu se zbožím předložit doklad o zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je toto doporučeno, v případě nepředložení dokladu o zaplacení musí kupující prokázat koupi zboží u prodávajícího jiným prokazatelným způsobem.

8. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
Reklamaci uplatňujte na adrese naší firmy: Valerie Novotná. Nábytek, Pražská 57, 54301 Vrchlabí.

9. Naším cílem je především spokojený zákazník, z tohoto důvodu respektujeme práva, která zákazníkovi pro reklamace, popř. odstoupení od smlouvy spotřebiteli poskytují právní předpisy ČR. Dodržením tohoto reklamačního řádu si zákazník usnadní vyřízení reklamace.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat

 

Tropico